02/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.22, ημερ. 25/06/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως με βάση τον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου του 2018 (Ν.19(Ι)/2018) δρομολογηθούν από μέρους του Δήμου οι αναγκαίες αλλαγές στους Δημοτικούς μας Κανονισμούς, ώστε να μην υπάρχουν σε ισχύ διαφορετικοί νόμοι με ταυτόσημες έννοιες.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν θα είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κα. Δημητρίου και κος. Τούττουλος) αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει στην πώληση του παλιού σκυβαλοφόρου με κατώτατη τιμή €20.000.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα την έγκριση της δανειοδότησης του ΣΑΠΟΧ από το Δήμο με το ποσό των €50.000 για άνοιγμα λογαριασμού του ΣΑΠΟΧ για σκοπούς εκπόνησης της μελέτης ανάλυσης κόστους/οφέλους, και υπολογισμού του ελλείμματος χρηματοδότησης  (funding gap) του Έργου.