Εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβουλίου σε φορείς και όργανα