15/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.33, ημερ. 08/10/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να αποδεχτεί και δια του παρόντος αποδέχεται την πιο πάνω τροποποίηση, εξουσιοδοτεί δε και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Αντιδήμαρχος κ. Λευτέρης Παναγή και η Δημοτική Σύμβουλος, κα. Βαλεντίνα Παφίτη, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ, και υπογράψουν για το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς την τροποποιητική συμφωνία καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο ή έγγραφα σε σχέση με τα πιο πάνω.
  • Εξουσιοδοτήθηκε ο κος. Κυριάκου όπως σε συνεργασία με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας επικοινωνήσουν με τον Τάκη Χατζηδημητρίου,  Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά για τη δυνατότητα εξεύρεσης κάποιου προγράμματος για επιχορήγηση του παλιού στρατοπέδου.