08/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πρακτικό Νο.32, ημερ. 02/10/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για 3 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους 3 μήνες, αφού αξιολογηθεί η εργασία του. 

Οι όροι του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση και θα καταγραφούν οι εργασίες που θα γίνουν από αυτόν.

  • Όσον αφορά την τρίτη φάση του Λατσιού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού.

Αποφασίστηκε ακόμη να γίνει έρευνα από κάθε μέλος του Δ.Σ. και Κ.Σ. για αγορά σκάφους που θα ποντιστεί  στον τεχνητό ύφαλο.