24/09/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πρακτικό Νο.29, ημερ. 10/09/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πόρισμα της Πολιτιστικής Επιτροπής ημερ. 10/09/2018.

Η συζήτηση  του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε και θα τεθεί για επικύρωση στην επόμενη συνεδρίαση.

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθεί στην επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων ημερ. 19/09/2018 με θέμα «Μελέτη προστασίας και βελτίωσης του παραλιακού μετώπου από το Νέο Χωριό μέχρι Παχύαμμο, Αρ. διαγ. ΚΠΣ/8/2018/Υ(Α), όπως οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου ο Δημοτικός Μηχανικός Σπύρος Σπύρου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεκτεί το αίτημα της Τράπεζας Κύπρου για τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας των ενοποιημένων δανείων τους για να ρυθμίζονται οι περιπτώσεις οι οποίες το συνολικό επιτόκιο είναι αρνητικό.

Την τροποποίηση εκ μέρους του Δήμου θα υπογράψουν ο Δήμαρχος, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή και ο Αντιδήμαρχος, κ. Λευτέρης Παναγή.