19/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο  ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.13, ημερ. 15/03/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε την Οικονομική Διαχειρίστρια κ. Αντρούλα Κυριάκου και τον Αντιδήμαρχο, κ. Λευτέρη Παναγή, σε περίπτωση απουσίας πέραν των 3 μερών του Δημοτικού Γραμματέα και του Δημάρχου αντίστοιχα να υπογράφουν τις επιταγές του Δήμου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κα. Δημητρίου, κα. Παφίτη, κος. Κυριάκου, κος. Τούττουλος, κος. Ξενοφώντος, κος Χριστοδούλου), επανέλαβε την παλιότερη απόφαση τους, ότι για την έκδοση αδειών λειτουργίας  υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών θα ζητούνται τα ακόλουθα:
  • Άδεια Λειτουργίας ΚΟΤ
  •  Πιστοποιητικό από Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • Πιστοποιητικό Ηλκετρομηχανολογικής Υπηρεσίας
  • Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων
  • Υγειονομικό Πιστοποιητικό
  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • Άδεια για το υγραέριο

Επίσης, υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση του κ. Δημάρχου, δηλ. όσες περιπτώσεις αιτητών για έκδοση αδειών ποτού δεν πληρούν τα δύο κριτήρια, της άδειας για το υγραέριο και το πιστοποιητικό καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την ΗΜΥ, τότε θα απορρίπτονται.