17/08/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2021
Στις 06/08/2021 δημοσιεύτηκε το Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς, μετά την ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 04/11/2020 του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς 2015, με σχετική Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Αντίγραφο του Τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου μαζί με τα σχέδια είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Δήμου για επιθέωρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα και σχέδια του Τοπικού Σχεδίου είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/page72_gr/page72_gr...
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(5) του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένη ένσταση κατά των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς, βασιζόμενη σε συγκεκριμένους λόγους. Το σχετικό Έντυπο Υποβολής Ένστασης, βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στο σύνδεσμο http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/page28_gr/page28_gr...