02/05/2019
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ "Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Πτυχίο νοσηλευτικής τουλάχιστον 3-ετούς φοίτησης από αναγνωρισμένο ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εξοικίωση με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών. Προηγούμενη εμπειρία στην φροντίδα ηλικιωμένων επιθυμητή καθώς και εξοικείωση / εμπειρία στην εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων. (ενδεικτικά: Μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων, τοποθέτησης ορού, πραγματοποίηση αιμοληψίας, χορήγηση ενδοφλέβιων σκευασμάτων, τοποθέτηση  ρινογαστρικού σωλήνα (Levin), αλλαγή ουροκαθετήρα, αλλαγή πληγών, περιποίηση κατακλίσεων, κ.α.). Για τους άρρενες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Η εργασία αφορά σε πλήρη πρόσληψη, εργασία 40 ωρών / εβδομάδα,  με σύστημα βαρδιών το οποίο θα συμπεριλαμβάνει βραδινά και Κυριακές.

Η μισθοδοσία γίνεται σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, και το ύψος του μισθού ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα. Μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη θα διαμορφωθεί στα €924 ακαθάριστα.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 2. Εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ιατρού της Στέγης.
 3. Πραγματοποίηση νοσηλείας: Ταχτοποίηση και χορήγηση της εκάστοτε φαρμακευτικής αγωγής, ενημέρωση της σχετικής καρτέλας
 4. Ενημέρωση λοιπών εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν.
 5. Ενημέρωση του βιβλίου λογοδοσίας κατά τη λήξη της βάρδιας
 6. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (ενδεικτικά: τοπικό και γενικό μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, αλλαγή πάνας, άδειασμα και αλλαγή ουροσυλλέκτη, βοήθεια με τη σίτιση, βοήθεια με το ντύσιμο, το βάδισμα στους χώρους του κέντρου, τη χρήση του μπάνιου κ.α.)
 7. Φροντίδα για την σωστή ταχτοποίηση των χώρων διαμονής και των ατομικών ειδών των φιλοξενούμενων και το στρώσιμο των κρεβατιών τους.
 8. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων κλπ.
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Φροντιστών/Φροντιστριών.

Φροντιστές - Φροντίστριες

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη εμπειρία στην φροντίδα ηλικιωμένων επιθυμητή καθώς και εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.

Η προηγούμενη εμπειρία δύναται να έχει αποκτηθεί είτε μέσο προηγούμενης απασχόλησης σε αντίστοιχο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, είτε με εργασία ως κατ’ οίκον φροντίστης /ια, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας συγγενικών προσώπων.

Η εργασία αφορά σε πλήρη πρόσληψη, εργασία 40 ωρών / εβδομάδα,  με σύστημα βαρδιών το οποίο θα συμπεριλαμβάνει βραδινά και Κυριακές.

Η μισθοδοσία γίνεται σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, και το ύψος του μισθού ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα. Μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη θα διαμορφωθεί στα €924 ακαθάριστα

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 2. Ενημέρωση εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν.
 3. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας (ενδεικτικά: τοπικό και γενικό μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, αλλαγή πάνας, άδειασμα και αλλαγή ουροσυλλέκτη, βοήθεια με τη σίτιση, βοήθεια με το ντύσιμο, το βάδισμα στους χώρους του κέντρου, τη χρήση του μπάνιου κ.α.)
 4.  Προετοιμασία και σερβίρισμα του πρωινού γεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίδονται κάθε φορά.
 5. Φροντίδα για την σωστή ταχτοποίηση των χώρων διαμονής και των ατομικών ειδών των φιλοξενούμενων και το στρώσιμο των κρεβατιών τους.
 6. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων κλπ
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Φροντιστή/Φρονιστριών» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Καθαριστών/Καθαριστριών.

Καθαριστές - Καθαρίστριες

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου, της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση βασικών εκφράσεων της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ανάλογη θέση σε μεγάλα κτήρια ή σε συνεργείο καθαρισμού.

Επιθυμητή επίσης η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.

Η εργασία αφορά τόσο σε πλήρη όσο και σε μερική απασχόληση, σε βάρδιες των 4ωρών συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών.

Ο ωριαίος μισθός ανέρχεται στα €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €4,84 ακαθάριστα.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κέντρου
  1. Δωμάτια φιλοξενούμενων
  2. Κοινόχρηστοι χώροι – αποδυτήρια προσωπικού
  3. Διάδρομοι – σκάλες – μπαλκόνια – αυλή – κλπ.
 2. Συλλογή και άδειασμα κάδων σκουπιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού του κέντρου
 3. Συλλογή ακάθαρτων ειδών ιματισμού, πλύσιμο, στέγνωμα και ταχτοποίηση αυτών εντός του κέντρου
 4. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 5. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας.
 6. Ενημέρωση εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν.
 7. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα απολυτηρίου κλπ.
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει .
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Καθαριστών/ Καθαριστριών» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Μάγειρα.

Μάγειρας - Μαγείρισσα

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Απολυτήριο σχολής γαστρονομίας, μαγείρων, σεφ, βοηθών σεφ κλπ. της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση βασικών εκφράσεων της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ανάλογη θέση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία ή άλλο χώρο μαζικής εστίασης.

 

Επιθυμητή επίσης η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.

Η εργασία αφορά τόσο σε πλήρη όσο και σε μερική απασχόληση, σε βάρδιες των 8ωρών συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών.

Η μισθοδοσία γίνεται σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, και το ύψος του μισθού ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα. Μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη θα διαμορφωθεί στα €924 ακαθάριστα

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Εφαρμογή του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής όπως αυτό θα κοινοποιείται από τον Διευθυντή της Στέγης.
  1. Ετοιμασία μεσημεριανού και βραδινού γεύματος
  2. Μεριδοποίηση και τοποθέτηση σε δίσκους σερβιρίσματος
  3. Πολτοποίηση τροφών για τους φιλοξενούμενους που εμφανίζουν δυσκολίες κατάποσης.
 2. Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών καθαριότητας της κουζίνας
  1. Καθαριότητα πάγκου εργασίας – προετοιμασίας τροφίμων
  2. Καθαριότητα Ψυγείων – Φούρνου – Φριτέζας κλπ
  3. Συλλογή αποβλήτων κουζίνας ανά είδος στους ειδικούς κάδους
  4. Έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού κουζίνας
 3. Έλεγχος των θερμοκρασιών και ενημέρωση του σχετικού αρχείο.
 4. Ενημέρωση λοιπών εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν
 5. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 6. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα σίτισης
 7. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων, απολυτηρίου κλπ.
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

 

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Μάγειρα» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ