21/06/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η΄ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 124 Α ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς σε συνεδρία του ημερ. 10/06/2019 καθόρισε  ως χώρο φύλαξης των αντικειμένων ή πραγμάτων που θα μετακινούνται ή θα απομακρύνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 124 Α του Περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/1985) τις αποθήκες του Δήμου στην Οδό Τιμοχάρη, στην Πόλη Χρυσοχούς.