29/10/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33/2020- ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Διαγωνισμός Αρ. 33/2020

Αγορά υπηρεσιών Αρχαιολόγου  για καθορισμένο χρονικό διάστημα

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την αγορά υπηρεσιών Αρχαιολόγου για την εκτέλεση συμπληρωματικών ανασκαφών στους αρχαιολογικούς χώρους της Πόλης Χρυσοχούς και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Πόλης Χρυσοχούς.

Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών:

6 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης ακόμη 6 μήνες.

Αποζημίωση:

Θα δίδεται εβδομαδιαία αποζημίωση 392.50 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. , εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρου εισοδήματος κλπ θα βαρύνει αποκλειστικά των παροχέα των υπηρεσιών.

Ο επιτυχών προσφοροδότης δεν θα θεωρείται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάλληλος του Δήμου είτε επί μόνιμης είτε επί προσωρινής βάσης.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που εξασκούν και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Για όσο χρονικό διάστημα θα παρέχοει τις υπηρεσίες του στο Δήμο, υποχρεούται  να καταβάλλει όλους τους φόρους και συνεισφορές εκ του Νόμου προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο, περιλαμβανομένου των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται.

Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες          

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν,  από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.polis-municipality-cyprus.com. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, βεβαίωση καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων από τις Υπηρεσίες κοινωνικών Ασφαλίσεων). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιάζονται όταν ζητηθούν για έλεγχο. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή  δεν  προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, πρέπει να υποβληθούν μέσω της αίτησης κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

Αιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική και δεν κατέχουν απολυτήριο κυπριακής σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό επιτυχίας στην απαιτούμενη/ αναγνωριζόμενη από την αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας εξέταση για την εξακρίβωση  της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση polismunicipality@cytanet.com.cy όχι αργότερα από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (πιστοποιητικά και άλλα όπως προβλέπεται στο έντυπο αίτησης) ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26321321/26323527 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαδικασία πρόσληψης.

1. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας επιλογής, ανατίθεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Ειδική Τριμελή Επιτροπή (στο εξής: H Επιτροπή), αποτελούμενη από 2 εκπροσώπους του Δήμου και 1 εκπρόσωπο του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

2. Η επιλογή  θα γίνει μέσω του εξής συστήματος αξιολόγησης των υποψηφίων: Μοριοδότηση, 50% για τα προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος και 50% από την Επιτροπή.

3. Με  την  ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολογικής  αξιολόγησης, θα καταρτιστεί πίνακας όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειράν συνολικής βαθμολογικής κατάταξης.

     Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  επιλέξει  τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την πιο ψηλή    βαθμολογία επί του συνόλου στην κατάταξη των υποψηφίων.

     Στην περίπτωση  που  δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο συνολικό αριθμό μονάδων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει απόφαση με φανερή ψηφοφορία.

4. Ο πίνακας της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, θα χρησιμοποιηθεί και για την αναπλήρωση οποιουδήποτε από τα άτομα που θα προσληφθούν σε περίπτωση που η εργοδότησή  του διακοπεί σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία καταρτισμού του.

 

Για τους όρους εντολής/τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.