Εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβουλίου σε φορείς και όργανα


Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων Πάφου
- Δήμαρχος (μέλος)
Συντονιστική επιτροπή Δήμου και κοινοτήτων περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς
- Δήμαρχος (Πρόεδρος)
Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
- Δήμαρχος (μέλος)
Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου
- Δήμαρχος
- Λευτέρης Παναγή, Αντιδήμαρχος
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου
- Δήμαρχος (μέλος)
Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας Πόλης Χρυσοχούς
- Δήμαρχος (Πρόεδρος)
Σχολική Εφορεία Πόλης Χρυσοχούς
- Μαρία Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος
- Λάκης Χριστοδούλου, Δημοτικός Σύμβουλος
- Σάββας Σωκράτους, Δημοτικός Σύμβουλος
- Λευτέρης Παναγή, Αντιδήμαρχος