29/12/2020
Εφαρμογή των διατάξεων του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017

 

Σε συμμόρφωσή του με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (Ν.184(I)/2017) (ο Νόμος), οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι οι δημότες μπορούν από σήμερα να έχουν πρόσβαση στο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πληροφοριών.

Για σκοπούς ενημέρωσης, σημειώνεται ότι ο Νόμος εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές. Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή των Δημοσίων Αρχών.

Μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς πατώντας εδώ.