07/05/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/2020

07/5/2020

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΡ10/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για παροχή υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία.

Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών:

Για διάστημα μέχρι 24 εβδομάδες.

Εβδομαδιαία διάρκεια παροχής των υπηρεσιών:

Η εβδομαδιαία διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του Τεχνικού θα είναι για τριάντα ώρες.

Αποζημίωση:

Θα δίδεται εβδομαδιαία αποζημίωση €360 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. , εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρου εισοδήματος κλπ θα βαρύνει αποκλειστικά των παροχέα των υπηρεσιών.

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α). Συμμετέχει σε σχεδιασμούς έργων του Δήμου.

(β). Εκπονεί σχεδιαστική εργασία με την χρήση σχεδιαστικού προγράμματος.

(γ). Εκτελεί εργασίες για σκοπούς παρουσίασης προτάσεων  της υπηρεσίας και όπως θα του ανατεθεί.

(δ). Προβαίνει στην καταχώρηση εκτιμητικών δεδομένων στο πρόγραμμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τις εκδοθείσες  άδειες οικοδομής του Δήμου.

(ε). Προβαίνει στην ετοιμασία όρων προσφορών σύμφωνα με τα πρότυπα του Γενικού Λογιστηρίου για διάφορα έργα του Δήμου.

(στ) Ετοιμάζει αλληλογραφία και τηρεί πρακτικά συναντήσεων εργοταξίου ή άλλων .

(ζ) Μελετά υποθέσεις που σχετίζονται με την έκδοση αδειών οικοδομής με βάση τον Περί Ρυθμίσεων οδών και Οικοδομών Νόμο και κανονσμούς

(η). Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Αιτούμενα προσόντα

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

        (Σημείωση: O όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

2.  Εγγραφή του υποψηφίου ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κατοχή ισχύουσας άδειας. Υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο αναγνωρισμένο Σώμα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας, αξιοπιστία και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5. Διετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση /επίβλεψη ή μελέτη οικοδομικών και ή τεχνικών έργων.

Μοριοδότηση:

α/α

Προσόντα/πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις

1

Βαθμός πανεπιστημιακού πτυχίου

1-2

Άριστα 2

Λίαν καλώς 1

2

Πείρα σε δημόσιο οργανισμό-υπηρεσία

1-3

1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένο έτος

3

 

Πείρα επιπλέον της απαιτούμενης πενταετούς σχετικά με τα καθήκοντα.

1-4

1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένη διετία

4

Σχεδίαση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικές εργασίες σε 2-3 φύλλα  Α3.

1-2

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τον καθορισμό της προτεραιότητας θα λαμβάνονται υπόψη αρχικά η επιπλέον πείρα.

Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες          

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν,  από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.polis-municipality-cyprus.com. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ( αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, βεβαίωση καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων από τις Υπηρεσίες κοινωνικών Ασφαλίσεων). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιάζονται όταν ζητηθούν για έλεγχο. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή  δεν  προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, πρέπει να υποβληθούν μέσω της αίτησης κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

Αιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική και δεν κατέχουν απολυτήριο κυπριακής σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό επιτυχίας στην απαιτούμενη/ αναγνωριζόμενη από την αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας εξέταση για την εξακρίβωση  της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής.

ΟΙ αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Αίτηση για την αγορά υπηρεσιών πολιτικού Μηχανικού»  στη Γραμματεία  του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση : Δήμος Πόλης Χρυσοχούς 25Ης Μαρτίου, Τ.Θ. 66019 8830 Πόλη Χρυσοχούς,  όχι αργότερα από την Παρασκευή 22 Μαίου 2020 και ώρα 12 μ.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (πιστοποιητικά και άλλα όπως προβλέπεται στο έντυπο αίτησης) ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26321321 ή 99414747 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Διαδικασία πρόσληψης.

1. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας επιλογής , ανατίθεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Ειδική Τριμελή Επιτροπή (στο εξής: H Επιτροπή), αποτελούμενη από το  Αναπληρωτή  Δημοτικό Γραμματέα (Δημοτικός Μηχανικός )  ως πρόεδρο, τη Διοικητική Λειτουργό  και τη  Οικονομική Διαχειρίστρια.

2. Η επιλογή  θα γίνει μέσω του εξής συστήματος αξιολόγησης των υποψηφίων: Μοριοδότηση.

3. Με  την  ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολογικής  αξιολόγησης, θα καταρτιστεί πίνακας όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειράν συνολικής βαθμολογικής κατάταξης.

     Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  επιλέξει  τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την πιο ψηλή    βαθμολογία επί του συνόλου στην κατάταξη των υποψηφίων.

     Στην περίπτωση  που  δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο συνολικό αριθμό μονάδων,      θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει απόφαση με φανερή ψηφοφορία.

4. Ο πίνακας της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, θα χρησιμοποιηθεί και για την αναπλήρωση οποιουδήποτε από τα άτομα που θα προσληφθούν σε περίπτωση που η εργοδότησή  του διακοπεί σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Διάφορα

Το άτομο που θα προσληφθεί, θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο συνολικό αριθμό ωρών εβδομαδιαίως.

Για την αίτηση πατήστε εδώ