19/04/2019
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Διαγωνισμός Αρ. 14/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες

Αγορά υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων  για καθορισμένο χρονικό διάστημα

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς (στο εξής «ο Δήμος») ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
 1. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι τη Δευτέρα 30/04/2019 και ώρα 12.00 μ.  Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση  “Διαγωνισμός για υπηρεσίες εργάτη ”.

Β΄ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών εργάτη για εργασίες γενικών καθηκόντων για καθορισμένο χρονικό διάστημα που διεξάγονται από την εργατική ; υπηρεσία του Δήμου.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και δύνανται να εργαστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.
 1. Ο διαγωνισμός αφορά τη διενέργεια εργασιών γενικών καθηκόντων για καθορισμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες θα εκτελούνται σε διάφορους χώρους διεξαγωγής εργασιών του Δήμου εντός των δημοτικών ορίων.
 1. Η εκτέλεση των εργασιών εκτιμάται να διαρκέσει 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών (Μάιος – Ιούλιος 2019). Κατά το εν λόγω διάστημα κατά το οποίο οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για παροχή υπηρεσιών σε χρόνο και χώρο (εντός των δημοτικών ορίων) που θα καθορίζει ο Δήμος.                         Η ημερήσια παροχή υπηρεσιών θα είναι από Δευτέρα - Παρασκευή της τάξης των 8 ωρών μεταξύ των ωρών 6.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. Ο καθορισμός και η κατανομή του χρόνου παροχής υπηρεσιών επαφίεται αποκλειστικά στον Δήμο.
 1. Κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα παρέχουν υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Το αντικείμενο των εργασιών που θα διεξάγονται θα καθορίζεται από τον Δήμο με βάση το πρόγραμμα και την πρόοδο των εργασιών που θα εκτελούνται.
 1. Αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εποπτεύει την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που θα εκτελούνται.

Σε καμία περίπτωση ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών των επιτυχόντων προσφοροδότων κατά την διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ιεραρχική εποπτεία, αλλά για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών τους και χωρίς να υπάγονται ιεραρχικά σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Δήμου, οι επιτυχόντες προσφοροδότες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και το χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών που θα καθορίζει ο Δήμος και το ωράριο εργασίας το οποίο θα καθορίζει ο Δήμος. 

 1. Οι προσφοροδότες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να φέρουν με δικά τους έξοδα και ευθύνη στολή εργασίας και να χρησιμοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ειδικότερα υποδήματα ασφαλείας) που αφορούν συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 1. Η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (εργαλεία κ.α.) που θα χρησιμοποιείται καθώς και η χρήση, συντήρηση και φύλαξή του θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παροχέα υπηρεσιών.
 1. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες δεν θα θεωρούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάλληλοι του Δήμου είτε επί μόνιμης είτε επί προσωρινής βάσης.
 1. Για όσο χρονικό διάστημα θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, οι επιτυχοντες προσφοροδότες θα αναλάβουν και θα καταβάλλουν οι ίδιοι τα έξοδα μεταφοράς και διακίνησης τους προς τους χώρους όπου θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα τους ανατεθούν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση από το Δήμο σε σχέση με αυτά.
 1. Ο Δήμος δεν θα ευθύνεται σχετικά με οποιοδήποτε ατύχημα ή  τραυματισμό συμβεί ή σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθεί είτε στους επιτυχόντες προσφοροδότες είτε σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή σε οποιαδήποτε περιουσία ή αντικείμενο, κατά τη διάρκεια που οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα παρέχουν τις αναφερόμενες υπηρεσίες στο Δήμο.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος δύναται να ζητήσει από τους επιτυχόντες προσφοροδότες αποζημιώσεις για τυχόν πρόκληση ζημιών σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων του.

 1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τους επιτυχόντες προσφοροδότες σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της σύμβασης και για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο.
 1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην τιμή των €7.33 ανά ώρα πλέον Φ.Π.Α. όπου εφαρμόζεται. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα εκδίδουν τιμολόγιο σε εβδομαδιαία βάση το οποίο θα προσκομίζουν σε αρμόδιο λειτουργό του Δήμου που θα τους υποδειχθεί.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό που να επιτρέπει την επαρκή και ευχερή επικοινωνία. Η διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και θα αξιολογηθεί σε κατ’ ιδίαν συνάντηση των ενδιαφερομένων με Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί για σκοπούς αξιολόγησης των προσφορών.
 1. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να εγγραφούν στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που εξασκούν και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Για όσο χρονικό διάστημα θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, οι επιτυχόντες προσφοροδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν όλους τους φόρους και συνεισφορές εκ του Νόμου προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα, περιλαμβανομένου των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που οι επιτυχόντες προσφοροδότες είναι ευρωπαίοι πολίτες ή μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
 1. Κάθε προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται τα πιο κάτω έγγραφα:

(α) ιδιόχειρη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(β) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 1. Οι προσφοροδότες που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό έγγραφο. Η υπογραφή του συμβολαίου καθώς και η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. (17) θα πρέπει να γίνει εντός δύο ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν από το Δήμο.

 

 1. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν θα πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, θα απορριφθούν.

i               Η βαθμολόγηση των κριτηρίων ανέρχεται συνολικά στις 100 μονάδες.

ii              Η βαθμολογία σε κάθε επί μέρους κριτήριο για τον κάθε προσφοροδότη του οποίου η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 1. Το άθροισμα της βαθμολόγησης όλων των επί μέρους κριτηρίων (συνολική βαθμολογία) για τον κάθε ένα προσφοροδότη αποτελεί τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης.
 1. Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στους προσφοροδότες που θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία).